עגלת קניות

עגלת קניות
0

התחברות למערכת להעלאת מאמר

כניסה לתכנית השותפים שלנו

כניסה ללקוחות האתר

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר https://web5.co.il (להלן: “האתר”). האתר מופעל על ידי חברת אשבר-עיינות בע”מ ח.פ. 514372457 (להלן: “מפעילת האתר”).
תנאי שימוש אלה (להלן: “התנאים ו/או תנאי השימוש) מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו’). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1. כללי
א. בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא, לרבות גולשים ומבקרים באתר, המוכרים דרך האתר, הקונים דרך האתר וחברי תכנית שיווק השותפים (להלן: “המשתמש”).
ב. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
ג. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
ד. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
ה. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש ותחולתם.
ו. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
ז. האתר הינו פלטפורמת תיווך בין מכירה וקנייה של מאמרי קידום, כאשר המשתמשים יכולים להעלות ולהציע למכירה דרך האתר מאמרים בנושאים שונים ולאחר מכן המשתמשים השונים יוכלו לרכוש את המאמרים המוצעות למכירה דרך האתר.
ח. בנוסף באתר ניתן יהיה להירשם ולהשתתף בתכנית השותפים, והכול כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.
ט. יודגש כי האתר אינו צד לעסקאות אשר יעשו בין המוכרים לקונים באתר, האתר מהווה כלי פרסומי בלבד.


2. התכנים באתר:
• האתר כולל בתוכו בין היתר מדריכים, טקסטים, תמונות, ומידע נוסף (להלן: “התכנים”).
• המידע אודות השירותים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעילת האתר נושא באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.
• מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה להקנות למשתמש את הידע המקצועי, אך אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לתוצאות כלשהן.
• האחריות לגבי השימוש במידע המוצג באתר הוא על המשתמש בלבד, ומפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לגבי המידע המוצג באתר, או השימוש בו.

 
3. תנאי מוכרים:
א. “מוכר” – הינו כל מי שנרשם לאתר ומעלה מאמר לאתר לצורך פרסומו ומכירתו (להלן: “המוכר”).
ב. על מנת להציע מאמר דרך האתר, על המוכר להירשם לאתר ולהזין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת אימייל ת.ז./ח.פ. ופרטי חשבון בנק. באחריות המוכר להזין פרטים נכונים ואמיתיים. המוכר מצהיר כי הוא מודע לכך שהוא יישא במלוא האחריות לנכונות הפרטים, ומתחייב לשפות את מפעילת האתר מיידית בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מהזנת פרטים שגויים. המוכר מצהיר שהוא מודע לכך שמפעילת האתר לא בודקת את פרטי אמצעי התשלום וכי לא יתקבל התשלום במקרה של הזנת פרטים שגויים, ולא תהיה למוכר כל טענה או דרישה לגבי אי העברת תשלום במקרה של פרטים לא נכונים, לרבות לא מעודכנים.
ג. המוכר קובע את מחיר המאמר אשר ברצונו למכור בהתאם לטווח המחירים המאושר על ידי מפעילת האתר, כאשר טווח המחירים יכול להשתנות.
ד. על המוכר להזין פרטים אודות המאמר באתר כגון כותרת, מילות מפתח, מידע נוסף ככל שנדרש בתהליך העלאת המאמר. ללא מסירת המידע הנדרש לא ניתן יהיה להשלים את פרסום המאמר למכירה דרך האתר.
ה. פרסום המאמר באתר כפוף לאישורה של מפעילת האתר עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. לאחר השלמת הפרטים ולאחר העלאת המאמר ע”י המוכר, מפעילת האתר תבדוק את המאמר אשר הועלה ע”י המוכר. טרם אישור פרסום המאמר, הוא לא יפורסם באתר ולמוכר לא תהיה כל טענה בשל כך כלפי מפעילת האתר.
ו. לאחר אישור נמאמר ע”י מפעילת האתר, המאמר מפורסם באתר, אך מפעילת האתר רשאית להסיר את המאמר מפרסום על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה לכך למוכר.
ז. במידה והמאמר נמכר, חשבונו של המוכר באתר מזוכה ב70% מסכום המכירה בניכוי מע”מ, המאמר מוסר מפרסום באתר, אך כותרת המאמר עשויה להופיע באתר כמאמר שנמכר.
ח. במידה ובחשבון המוכר הצטבר מעל 150 ₪, אחת לרבעון, ניתן למשוך את הכספים, בתנאים הבאים:
[1] מוכרים שאינם עוסקים (בני אדם פרטיים) יקבלו את הסכום שהצטבר לזכותם (כאמור, אם הוא גדול מ-150 ₪) אוטומטית לאמצעי התשלום שהגדירו, במהלך החודש העוקב לכל רבעון (לדוגמא, במהלך חודש אפריל עבור הרבעון הראשון, במהלך חודש יולי עבור הרבעון השני, וכן הלאה).
[2] עוסקים פטורים יישלחו חשבון עסקה או דרישת תשלום חתום/ה דיגיטלית על הסכום שהצטבר בחשבונם עד ה-10 לחודש העוקב עבור כל רבעון (כלומר, עד 10/4 עבור הרבעון הראשון, עד 10/7 עבור הרבעון השני, וכן הלאה). מובהר כי לא ניתן יהיה למשוך את הכספים ללא קבלת חשבון עסקה או דרישת תשלום חתומים דיגיטלית במועד, ולמוכר לא תהיה כל טענה לגבי מפעילת האתר במקרה של אי שליחת המסמך במועד. התשלום יועבר במהלך החודש שבו התקבל חשבון העסקה/דרישת התשלום. המוכר מתחייב לשלוח קבלה חתומה דיגיטלית על התשלום עד 4 ימי עסקים מקבלת התשלום. המוכר מצהיר כי ידוע לו שאי שליחת קבלה חתומה דיגיטלית במועד מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש באתר וכי יישא במלוא ההוצאות של מפעילת האתר הקשורות לגביית הקבלה לרבות מכתב התראה מעורך דין, הליכים משפטיים, טרחה, ונזקים נוספים ככל שייגרמו במקרה של עיכוב בשליחת הקבלה.
[3] עוסקים מורשים וחברות בע”מ ישלחו חשבונית מס חתומה דיגיטלית על הסכום שהצטבר בחשבונם עד ה-10 לחודש העוקב עבור כל רבעון (כלומר, עד 10/4 עבור הרבעון הראשון, עד 10/7 עבור הרבעון השני, וכן הלאה). מובהר כי לא ניתן יהיה למשוך את הכספים ללא קבלת חשבונית מס חתומה דיגיטלית במועד, ולמוכר לא תהיה כל טענה לגבי מפעילת האתר במקרה של אי שליחת השבונית במועד. התשלום יועבר במהלך החודש שבו התקבלה חשבונית המס.
ט. מפעילת האתר גובה עבור השירותים באתר סך של 30 אחוז ממחיר העבודה (כולל מע”מ).
י. מוכר שאינו עוסקים מצהיר כי הוא מודע לעובדה שמפעילת האתר תפיק חשבונית עצמית אשר לא תשלח למוכר, וכי חובת הדיווח לרשויות המס תחול על המוכר בלבד. המוכר מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה במקרה של אי-דיווח כאמור.
יא. המוכר מצהיר כי כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות למאמרים מסורות לו ו/או שניתנה לו רשות לעשות בהם שימוש והוא האחראי הבלעדי לכל נזק או דרישה אשר ייגרמו למפעילת האתר בשל פרסום מאמרים אלו. כמו כן המוכר ישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תובענה בגין הפרת סעיף זה ויישא בנזקים של מפעילת האתר ושל צד ג’ באופן בלעדי, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של מפעילת האתר לתבוע את נזקיה עפ”י דין.
יב. בהעלאת מאמר לאתר המוכר מצהיר כי המאמר לא מופיע במקומות אחרים ברשת או בכלל, ומתחייב שלא לפרסם את המאמר או להעבירו לצדדים שלישיים כל עוד המאמר מפורסם באתר.
יג. המוכר מצהיר כי הוא מודע לכך שלאחר רכישת המאמר באתר, כל זכויות היוצרים וזכויות השימוש עוברות במלואן לקונה ואסור לו לעשות כל שימוש במאמר.
יד. למפעילת האתר שמור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו מאמרים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
טו. למפעילת האתר לא תהיה אחריות למצגים ו/או להנחות ו/או לאמיתות התכנים אשר מציג המוכר במאמר ו/או בפרסום המאמר.


4. תנאי קונים:
א. “קונה” – הוא כל מי שרוכש מאמר המפורסם באתר (להלן: “הקונה”).
ב. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
ג. בעת הרכישה על הקונה להזין פרטים כגון: שם מלא וכתובת דוא”ל ובמקרה של רכישה בכרטיס אשראי, פרטי כרטיס אשראי.
ד. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
ה. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אפליקציית ביט, והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
ו. יודגש כי מסירת פרטי האשראי מתבצעת בטופס מאובטח בהפעלת חברת הסליקה עמה תעבוד מפעילת האתר, ופרטי כרטיס האשראי אינם מגיעים אל מפעילת האתר וממילא גם לא נשמרים אצלה.
ז. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע”י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד. מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהלה פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת. מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
ח. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי ואפליקציית ביט.
ט. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדית ובכל עת כפי שיראה לה.
י. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
יא. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
יב. לאחר אישור העסקה המאמרים שנרכשו יישלחו לכתובת המייל שהזין הקונה. באחריותו הבלעדית של הקונה להזין כתובת נכונה ותקינה, לא יתקבלו המאמרים ולא יינתן החזר במקרה של הזנת כתובת מייל שגויה, ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר במקרה של הזנת כתובת מייל שגויה.
יג. חשבונית מס כדין תישלח לקונה לכתובת הדוא”ל אותה מסר. החשבונית תיכתב לכבוד השם שאותו הזין הקונה בעת הרכישה או בעת ההרשמה לאתר, ולא ניתן לשנות זאת בשום מקרה.
יד. רכישת המאמרים באתר הן לצורך קידום אתרים בלבד (SEO). עשיית שימוש אחר בעבודות מלבד לימוד עצמי, או העברתן לאחר, מהוות הפרה יסודית של תנאי השימוש. האחריות הבלעדית לגבי כל שימוש במאמר הוא על הקונה בלבד, ומפעילת האתר או הכותבים לא יישאו בכל אחריות לשימוש במאמר או לתוצאות השימוש בו.
טו. מצהיר כי באחריותו המלאה והבלעדית לבדוק היטב את המאמר המוצע למכירה ואת התאמתו לצרכיו. הקונה מצהיר כי קרא את המאמר במלואו ובחן היטב את המאמר ואת התאמתו לצרכיו לפני הרכישה, וכי לא תהיה לו כל טענה לגבי המאמר או לגבי מאפייניו, או לגבי התאמתו לצרכיו, לאחר הרכישה.
טז. הקונה מצהיר כי הוא מבין היטב כי למפעילת האתר אין כל אחריות לגבי המאמרים הנמכרים באתר, וכי אין ברשותה מידע נוסף לגבי המאמרים מעבר למידע המופיע בדף המאמר באתר.
יז. הקונה מאשר שהוא מבין שהמאמר יוסר מהאתר מיידית עם רכישתו, אך כותרת המאמר עשויה להמשיך להיות גלויה באתר.
יח. הקונה מצהיר כי הוא מבין שלאחר הרכישה לא ניתן לבטל את העסקה, שכן המוצר הנמכר הינו בגדר “מידע”, בכפוף לכל דין.
יט. הקונה מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי לאחר הרכישה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ו/או לקבל החזר כספי חלקי או מלא, ומתחייב שלא לבקש החזר חלקי או מלא בכל נסיבות ככל שתיווצרנה. הקונה מצהיר כי הוא מבין שעצם הצגת הבקשה להחזר חלקי או מלא, מכל סיבה שהיא, מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש באתר.

 
5. תכנית שיווק שותפים:
א. האתר מציע למשתמשים השונים לקחת חלק בתכנית השותפים באתר.
ב. על מנת לקחת חלק בתכנית השותפים, על המשתמש להירשם לאתר ולהזין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת אימייל ופרטי תשלום.
ג. כל משתמש אשר ישלח קישור השותף שלו לכניסה לאתר לאדם אחר, במידה ואדם זה נרשם לאתר דרך אותו קישור שנשלח אליו הוא ישויך למשתמש ששלח לו את הקישור ועל כל עסקה שהוא יבצע באתר, מכירה ו/או רכישה, שולח הקישור מקבל 1% משווי העסקה.
ד. התשלום לשותפים מתבצע בשיטת התשלום למוכרים, ראה ס’ 3.ח.
ה. תכנית השותפים מתבססת על מערכת cookies, טכנולוגיית cookies הינה טכנולוגיה רגישה ומטבע הדברים יכולה לא לעבוד ו/או לא לפעול, בכל מקרה בו המערכת לא תפעל כראוי, מפעילת האתר אינה אחראית לכל תוצאה אשר תנבע מכך.
ו. כמו כן המשתמש מתחייב שלא לפעול בשמה של מפעילת האתר ו/או להציג מצגים ו/או הבטחות בשמו של מפעילת האתר.
ז. המשתמש מצהיר כי הוא כאינו פועל מטעמה של מפעילת האתר והוא מתחייב שלא לפרסם באמצעות דיוור ישיר, הודעות אלקטרוניות, מסרונים, פקסימיליה, או מערכת חיוג אוטומטית, וכי עליו לפרסם את הקישורים בדרכים החוקיות ולגיטימיות וכי כל האחריות בעניין זה תחול עליו בלבד. במקרה של הפרה של סעיף קטן זה יחוייב המפרסם בסך של 2,000 ש”ח עבור כל הודעה שנשלחה בניגוד לסעיף קטן זה, כפל הסכום במידה והפיצוי לא יועבר מיידית לדרישתה הראשונה של מפעילת האתר. זאת, לבד מהוצאות ונזקים ככל שיווצרו.

 
6. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
א. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג’.
ב. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שלא יהיה, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ בגין התכנים המוצגים באתר.
ג. על המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראי ולא תהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
ד. מפעילת האתר לא תהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים ו/או מוכרים באתר.
ה. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
ו. האתר מוצע לציבור “כמות שהוא” (“As Is”).
ז. מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
ח. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
ט. מפעילת האתר בודקת באופן סביר את התכנים שהיא מעלה לאתר, יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
י. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
יא. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.
יב. בעת העלאת מידע ומאמרים לאתר חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.


7. קניין רוחני באתר:
א. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
ב. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
ג. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
ד. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר ושל מוכרי המאמרים, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
ה. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
ו. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
ז. כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעילת האתר אלא ניתן למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בהם בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.


8. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:
• מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
• ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים”).
• אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
• קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
• מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
• כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
• מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
• אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
• מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.


9. הפסקת שימוש ושיפוי:
• מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי מחיקת משתמש, חסימת מספר IP או כל דרך שתמצא לנכון, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
• במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
• המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
• מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.


10. המחאת זכויות וחובות
• מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
• במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.


11. תנאים נוספים:
• תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
• השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
• רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


12. שירות לקוחות ויצירת קשר:
• קבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני support@web5.co.il.
• הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר  https://web5.co.il  (להלן: “האתר”), האתר מופעל על ידי  חברת אשבר – עיינות בע”מ ח.פ  514372457 (להלן: “מפעילת האתר”). כתובת: מרגלית 62 חיפה.

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו’).

 1. הרשמה לאתר:
 • על מנת להציע מאמר דרך האתר, על המוכר להירשם לאתר ולהזין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת אימייל ופרטי חשבון בנק.
 • על מנת לרכוש עבודה דרך האתר על המשתמש להזין פרטים כגון: שם מלא (אופציונאלי), כתובת אי מייל ובמקרה של תשלום בכרטיס אשראי – פרטי כרטיס אשראי.
 • עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי מפעילת האתר, למעט פרטי כרטיס אשראי שאינם נשמרים על ידי מפעילת האתר.
 • פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי הרכישה באתר.
 1. אבטחת מידע באתר:
 • מפעילת האתר דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם.
 • על אף  מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
 • המשתמש מסכים כי מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו, המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעילת האתר בשל כך.
 1. מאגרי מידע ושימוש במידע ע”י מפעילת האתר:
 • מפעילת האתר רשאית לשמור במאגריה כל מידע שנמסר על ידי המשתמש, לרבות חיפושים באתר.
 • הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ובאחריותה.
 • מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
 • השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 1. דיוור ישיר אלקטרוני
 • ייתכן כי בכוונת מפעילת האתר לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה שעשוי לכלול מידע שיווקי ופרסומי ואף מידע שיישלח מטעם צדדים שלישיים.
 • מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו באמצעות דוא”ל חוזר ולחדול מקבלתו.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 • המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעילת האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.
 1. מסירת מידע לצד ג’:
 • מפעילת האתר תהא רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
 • מפעילת האתר תהא רשאית לפנות למשתמש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך..
 1. איסוף מידע מצד ג’:
 • אנו אוספים מידע כשאתה מבקר או משתמש באתרים ואפליקציות של צד ג’ המשתמשים באתר. מידע זה כולל מידע על האתרים והאפליקציות שבהם אתה מבקר, השימוש שלך בשירותים באתר, וכן מידע שהמפתח או המוציא לאור של האפליקציה או האתר מספק לך או לנו.
 1. איסוף מידע ע”י צד ג’:
 • בעת השימוש באתר מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.
 • בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג’ אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
 • מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיו לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.
 • כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיה העסקיים של מפעילת האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.
 1. COOKIES
 • המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 • יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג’, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
 • ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons “משוואת רשת” במודעות הפרסומת (“Cookies”). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
 • השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר.
 • המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
 • בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בשירותי האתר וכמו כן חלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.
 1. שינויים במדיניות הפרטיות:
 • מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.
 1. יצירת קשר:
 • אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי מדיניות הפרטיות בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא”ל: support@web5.co.il